Behandlingsgaranti

Prisgarantier

När det gäller behandlingar av vilket slag som helst, måste man förstå att man genom medicinska och kirurgiska ingrepp utsätter kroppen för påfrestningar av olika grad.

Våra metoder för hårborttagning räknas som icke-medicinska ingrepp - patienten är vaken under tiden och kan efter slutförd behandling åka hem. Ingen påverkan på kroppen sker annat än på behandlat område.

För att undvika komplikationer och få ett gott resultat krävs att både kliniken och patienten gör sitt yttersta för att samtliga förutsättningar ska vara optimala.

Kliniken ansvarar bland annat för följande:

  • Att ha gett korrekt och objektiv information om behandlingen till patienten före behandling
  • Att personalen som utför själva behandlingen har god erfarenhet av behandlingsmetoden
  • Att korrekt eftervårdsinstruktion ges
  • Att kliniken uppfyller samtliga av Socialstyrelsen ställda krav
  • Att kliniken har giltig ansvarsförsäkring för all behandlande personal

Patienten ansvarar för följande:

  • Att inte för kliniken ha dolt någon sjukdom/tillstånd som kan komplicera behandlingen
  • Att ha följt samtliga krav på förberedelse före behandling
  • Att efterleva eftervårdsintruktionerna till fullo

Av patienten dolda fakta kan vara t ex hudsjukdomar som inte kan upptäckas vid behandling, dolda sjukdomar som diabetes eller allergi, medicinering som kan påverka läkningsprocess eller behandlingen, t.ex. kortisonpreparat. Vi kan i vissa fall begära kopia på aktuell sjukvårdsjournal före behandling.

Sammantaget innebär detta att man ger behandlingen minsta möjliga marginal för komplikationer.

Är alla förutsättningar de rätta och vi genomför en behandling, lämnar vi följande garanti till patienten:

A
Vi garanterar att alla hudbehandlingar på kliniken sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt under iakttagande av den största noggrannhet i varje enskilt fall.

En kontinuerlig kvalitetssäkring sker på kliniken. Varje moment i behandlingen dokumenteras noggrant i patientens journal och vi dokumenterar även vissa moment med fotografier.

B
Om patienten uppfyller alla förutsättningar för behandlingen och har följt samtliga krav på förberedelser samt efterföljer anvisade eftervårdsinstruktioner, garanterar vi att risken för komplikationer är minimal och att behandlingen kommer att avlägsna minst 90% av hårvolymen på behandlat område.

C
Om patienten efter föreskrivet antal behandlingar ännu inte har fått något mätbart resultat av behandlingen, återkommer patien-ten till oss och vi undersöker vad som kan vara orsaken till att behandlingen inte har gett önskat resultat.

Om det bedöms som att det beror på brister från vår sida och att patienten har följt samtliga instruktioner före och efter behandling, samt har en hårtyp som är behandlingsbar med IPL, utför vi nya behandlingar tills önskat resultat har uppnåtts.

Om det skulle visa sig att felet beror på oss och patienten inte önskar en ny behandling, kompenserar vi patienten. Kompensa-
tionen bedöms individuellt från fall till fall.

Skulle felet bero på att patienten inte följt samtliga instruktioner före och efter behandling eller efter behandlingen fått någon sjukdom som har minskat behandlingens effekt, erbjuder vi en ny behandling till reducerat pris, förutsatt att patienten ånyo uppfyller förutsättningarna för en behandling.

D
Slutresultat kan bedömas till fullo tidigast efter två (2) månader. Vi kontrollerar behandlingens resultat vid varje tillfälle patienten kommer till kliniken för behandling och dokumenterar delresul-taten vid varje besökstillfälle.

E
Om det har uppstått komplikationer efter behandlingen och patienten söker sjukvård för dessa från annan vårdgivare än
European Clinic, har vi ingen förpliktelse att utbetala någon kom-pensation för läkemedel, förlorad arbetsinkomst eller psykiskt/fysiskt lidande.

Kostnad för resa, förlorad arbetsinkomst eller liknande i samband med resa för bedömning av behandlingsresultat, får patienten som regel själv stå för. Detta gäller även resa i samband med eventuell garantibehandling.